Fakta Bakgrund Frågor & svar Hämta Manual Bokföringsexempel Priser Versionshistorik e-mail me
 
Versionshistorik
Version / Datum Nyheter
5.2.03 / 2013-02-10

Ändring av fakturarubrik så att omvänd betalningsskyldighet anges istället för omvänd skattskyldighet
Ändring så att uttrycket Underlag för Mervärdesskattedeklaration gäller istället för uttrycket Momsunderlag för skattedeklaration
Ny rutin för angivande av första verifikationsnummer vid nytt år

5.2.02 / 2013-01-02

Rättat fel som uppstod vid generering av momsredovisningsverifikation vid årsredovisning mot eget kapital

5.2.01 / 2013-01-01

Infört att moms inte räknas med i skatteuträknat resultat fr.o.m. inkomstår 2013
Infört möjlighet att registrera ett belopp för positiv räntefördelning per inkomstår
Ändrat rutinen för automatisk momsredovisning så att en momsfordran bokförs på momsfordingskonto istället för som tidigare momsredovisningskonto
Åtgärdat fel som uppkom vid sortering i förmulär för Skattesatser

5.1.01 / 2012-10-28

För kundfakturering infört så det går att registrera obegränsat antal fakturarader samt att 25 rader skrivs ut per sida
I kundfakturor även infört en ny rad längst ned för info gällande husarbeteavdrag och omvänd skattskyldighet
Vid utskrift av kundfakturor åtgärdat så att antal kopior kan väljas direkt i Vista/Windows 7
Ny funktion i formulär för Verifikationer så att möjlighet finns att söka verifikationer enligt innehåll i verifikationstext

5.0.05 / 2012-04-26

I underlag för NE-blankett justerat avsnitt för övriga uppgifter
Åtgärdat så att import av SIE-fil fungerar även för filer utan radslut
Åtgärdat så att skapande av pdf-fil fungerar även för verksamheter där specialtecken ingår i verksamhetsnamnet

5.0.04 / 2012-04-10

Rättning gällande kontotyper vid redovisning av försäljning
Nytt konto för förluster på momsfria kundfordringar

5.0.03 / 2011-12-28

Förändrat i formulär för Försäljning och Lager så att vid sortering högsta värdet sorteras först
Åtgärdat vid skatteuträkning så att grundavdraget beräknas rätt vid passiv verksamhet

5.0.02 / 2011-12-11

Åtgärdat fel som kunde uppkomma vid uppdatering av befintlig faktura

5.0.01 / 2011-12-08

Nyutvecklad funktion för hantering av Försäljning och Lager
Nyutvecklad funktion för import av SIE-fil
Åtgärdat problem med att felaktig faktura kunde markeras som bokförd
Infört att lagringsplats uppges vid annonsering om ny programversion
Åtgärder så att skarp bokföring inte av misstag ska utföras på demoverksamhet

4.3.04 / 2011-03-22

Åtgärdat fel vid utskrift av faktura gällande rubriksättning vid omvänd skattskyldighet
Åtgärdat vid SIE-export så att verifikationer kommer med ifall förlängt startår angivits utan att några verifikationer finns bokförda startåret

4.3.03 / 2011-02-06

Åtgärdat fel vid beräkning av grundavdrag för pensionärer
Åtgärdat vid årsavslutverifikation så att eventuell tidigare registrerad ingående balans för resultatkonton rensas

4.3.02 / 2010-11-21

På fakturor/kvitton gjort större plats för firmanamn och firmaadress
Åtgärdat så att antal och belopp i fakturor/kvitton alltid skrivs ut med två decimaler
Åtgärdat vid bokföring av kredit-faktura/kvitto så att verifikationstexten anger att verifikationen gäller en sådan

4.3.01 / 2010-08-27

Infört möjlighet till valutaomvandling vid bokföring av verifikation
Åtgärder för nya karensdagar gällande ändrade egenavgifter fr.o.m. juli 2010
Infört möjlighet att registrera leveransadress på kundfakturor
Infört att bokföring på konto för Kundförlust påverkar momsrapport
Åtgärdat så att skapad pdf-fil gällande förenklat årsbokslut visar belopp för låneskulder

4.2.06 / 2010-03-07

Vid utskrift av faktura för Vista- och 7-användare infört möjlighet till ytterligare utskrift
Åtgärdat så att felmeddelande inte visas vid val av sorteringsordning
Infört möjlighet att registrera olika kunder med samma namn
Infört att kundnummer visas tillsammans med kundnamn i komborutor mm
Vid bokföring av kundfaktura utan artikel åtgärdat att kommentar om odefinierat kontonummer tas bort när bokföringen sker

4.2.05 / 2010-02-06

Åtgärdat så att utskrift av pdf-fil kan utföras för Resultaträkning, Balansräkning och Förenklat årsbokslut även för firmanamn innehållande specialtecken
Justerat skatteuträkningen avseende negativ räntefördelning
Vid registrering av Fakturor och kvitton åtgärdat så att Spara-knappen blir upplyst när kund ändras

4.2.04 / 2010-01-26

Infört att det går att ändra återföringsår för avsatta periodiseringsfonder
Rättat beräkning av expansionsfond i skatteuträknat resultat vid avsättning både till periodiserings- och expansionsfond

4.2.03 / 2010-01-24

Förbättrad skatteuträkning avseende jobbskatteavdrag och gällande avdrag för egenavgifter
Infört plats för 2 personnummer gällande fakturering av husarbete
Infört att markering för regional nedsättning överförs till nytt år
Justerat rutin för kontroll av logotyp på kundfaktura
Åtgärdat i Huvudbok så att inte överdel av kalender döljs
Ändrat i rubrik vid underlag för räntefördelning och expansionsfond från 72 % till 73,7 %
Rättat så att rader i kundfaktura inte blir omkastade
Ökat bredden på kommentarskolumn vid utskrift av Verifikationslista

4.2.02 / 2009-10-13

Åtgärdat så att totalbelopp visas vid förhandsgranskning av faktura.

4.2.01 / 2009-10-11

Nytt formulär för att registrera egendefinierade uppsättningar av rubriker på kundfakturor
Infört rutin för att underlätta fakturering av husarbete (ROT/RUT-avdrag)
Infört möjlighet att på kundfaktura registrera BIC, IBAN och webbsideadress
Justerat rutin så att logotyp kan placeras på kundfaktura
Förbättrat rutiner vid betalning av kundfordringar/leverantörsskulder
I rapport för Huvudbok kunna välja att visa ett kontointervall
Infört rutin för att skriva ut Kontoplan
Förhindrat att ändringsverifikation och kopiering kan utföras för Momsredovisnings- och Årsavslutverifikation

4.1.08 / 2009-05-02

Justerat underlag för NE-blankett så att ordningen stämmer med årets taxering
Infört att de rutor i NE-blanketten som användaren själv ska fylla i anges med frågetecken i underlaget
Ändrat så att ett antal intäktskonton hamnar under R2 momsfria intäkter
Ändrat i formuläret för Fakturor så att det fungerar att registrera kundreferens

4.1.07 / 2009-04-08

Infört att verifikationsdatum numera tillåts att sättas i föregående månad
Infört i underlag för Blankett NE att beräknade avdrag för egenavgifter och löneskatt blir i samma storleksordning som de som påförs

4.1.06 / 2009-04-05

Åtgärdat så att fel vid initiering av automatisk momsredovisningsverifikation inte ska uppstå

4.1.05 / 2009-03-30

Justerat skattesatsen vid skatteuträkning gällande privat fastighetsförsäljning
Justerat schablonavdrag vid skatteuträkning gällande uthyrning av privatfastighet

4.1.04 / 2009-03-22

Infört rutin vid skatteuträkning så att beräknade avdrag för egenavgifter och löneskatt blir i samma storleksordning som påförda
Justering vid beräkning av jobbskatteavdrag vid låga inkomster
Justering vid beräkning regional nedsättning av egenavgifter för ungdom
Lagt till informationsruta vid bokföring av ändringsverifikation

4.1.03 / 2008-12-29

Åtgärder inför år 2009

4.1.02 / 2008-12-19

Åtgärdat så att felmeddelande inte uppstår vid borttag av person eller verksamhet

4.1.01 / 2008-10-21

Nytt formulär för att registrera extra kunduppgifter och rutiner så att vissa av dessa skrivs ut på kundfaktura
Rutin så att nyregistrerad kund väljs med automatik vid registrering av nya fakturor
Rutiner för att fakturera med omvänd skattskyldighet
Varning ifall totalsumma för registrerad faktura = 0
Åtgärdat så att hela egna företagsnamnet skrivs ut längst ned på faktura
Åtgärdat så att kundens namn och adress i nödvändiga fall skrivs längst ut på fakturan
Minskat bredd på formulär som används vid val av gällande kundfordring och leverantörsskuld
Ändrat så att hela perioden visas vid start av rapporten Huvudbok
Nytt konto för handel av varor inom EU

4.0.02 / 2008-04-18

I blankett Beräkning räntefördelning och expansionsfond åtgärdat så att beräkning av förändrad expansionsfond blir riktig
I formulär för Skatteuträknat resultat åtgärdat så att särskild löneskatt visas i aktuella fall
I formulär för Skatteuträknat resultat ändrat så att belopp för Mervärdesskatt (Moms) endast visas för den som har årsvis momsredovisning
I förenklat årsbokslut och blankett NE (NEA) flyttat belopp för öresutjämning till R2 Momsfria intäkter

4.0.01 / 2008-04-10

Nyutvecklade formulär gällande underlag för deklarationsblanketterna NE, NEA, Beräkning räntefördelning och expansionsfond samt Momsbilaga
Nya huvudmenyer för Bokslut och för Deklaration
Lagt formulär för Årliga belopp/avsättningar under huvudmenyn Deklaration
Nytt formulär för registrering av Egna pensionspremier i Näringsverksamhet

3.1.04 / 2008-03-10

Uppdaterat skatteuträkningen
Nytt konto för handel av tjänster utanför EU

3.1.03 / 2008-03-01

Åtgärdat så att femeddelande inte uppstår vid Resultaträkning med skottdagen som tilldatum

3.1.02 / 2008-02-11

Åtgärdat så att Momsunderlag för årsvis moms visas rätt vid förlängt startår

3.1.01 / 2008-01-29

Nyutvecklade formulär för Automatisk momsredovisning och Momsunderlag, innehåller bl.a möjlighet att välja kvartalsvis moms
Åtgärdat så att momssaldo visas i Skatteuträknat resultat vid årsvis moms

3.0.04 / 2008-01-13

Åtgärdat Förenklat årsbokslut så att Eget kapital normalt visas med positivt belopp

3.0.03 / 2007-11-22

Åtgärdat ofullständig pappersutskrift av faktura/kvitto som uppkom vid låg skärmupplösning
Åtgärdat fel vid bokföring av kreditfaktura

3.0.02 / 2007-11-11

Möjlighet att skriva ut bokföringsorder vid bokföring av faktura/kvitto
Åtgärdat fel vid utskrift av faktura/kvitto

3.0.01 / 2007-10-21

Registrering och utskrift av kvitto
Faktura/kvitto i Pdf-format
Möjlighet att infoga logotyp i faktura/kvitto
Möjlighet att visa därav moms i faktura/kvitto
Faktura/kvitto utan färgifyllnad
Blankett för Förenklat årsbokslut i Pdf-format
Underlag för inkomstdeklarationsblankett N6
Automatiska avskrivningar för restvärdesavskrivning

Registrering av Budget

Formulär för visning av kontotyper med ingående konton

2.0.01 / 2006-08-28   Fakturering med Kund- och Artikelregister
Automatkonteringar
Kopiering av verifikation
Bokföring av ändringsverifikation
 

1.0.01 / 2005-10-25 Bokföring
Automatiska avskrivningar
Automatiskt årsavslut
Verifikationsbibliotek
Anläggningsregister
Kund- och Leverantörsreskontra
Personlig inkomstregistrering
Skatteuträkning


 


|Fakta| |Bakgrund| |Frågor & svar| |Hämta| |Manual| |Bokföringsexempel| |Priser| |Versionshistorik|

Stifor Informationsteknologi AB | Kapellvägen 27, 141 70 Segeltorp | Orgnr: 556645-1745